De Kristallenzwaluw
 
Medium, healing, kruiden

Algemene voorwaarden

 • Ik ben geen arts en stel geen diagnoses. Ga met klachten altijd naar uw huisarts of specialist en volg zijn/haar adviezen en voorschriften op.
 • Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie via een reading/consult omgaat.
 • Praktijk De Kristallenzwaluw is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten, positief dan wel negatief, voortvloeiend uit de keuzen en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het gegeven consult of de reading.
 • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen welke u maakt.
 • Er wordt dan ook geen garantie gegeven over uitspraken, ieder mens kan zijn/haar toekomst veranderen en bepalen.
 • Het opnemen van het gesprek is toegestaan en mag alleen worden gebruikt voor uw eigen privé-gebruik en mag nimmer in het openbaar worden gebruikt, tenzij dit schriftelijk overeengekomen is met De Kristallenzwaluw.
 • U verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult of via bankoverschrijving. Bij een telefonisch consult per bank.
 • De Kristallenzwaluw houdt zich aan volledige geheimhouding van de behandeling of consult en over alle door u verstrekte gegevens en informatie.
 • U beseft dat de natuurgerichte behandeling geen vervanging is voor behandelingen in de reguliere medische zorg.
 • U blijft geheel verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en kan de Kristallenzwaluw op geen enkele wijze aansprakelijk stellen.


Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Aanvullende algemene voorwaarden

 
Privacyverklaring


Bij het verlenen van onze diensten in de praktijk verwerken wij uw
persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan
hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Kristallenzwaluw Kelly Schram, KvK nummer 61517151
info@kristallenzwaluw.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens
om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek,
via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens
Kristallenzwaluw verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Geboortedatum en –plaats
Geslacht
Gespreksverslagen
Inhoud van communicatie

Doeleinden
Kristallenzwaluw verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact;
Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Beheer van het cliëntenbestand;
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
Verbetering van de dienstverlening;
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de
verbetering van de dienstverlening;
Facturering;
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Marketing;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de
overeenkomst met u met betrekking tot het traject. Ook kunnen uw
persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke
verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde
gerechtvaardigde belangen:
De verbetering van haar diensten;
De bescherming van haar financiële belangen;
Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat
afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt
aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden
van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers of andere derden
die worden ingeschakeld bij het traject. Deze derden mogen uw
persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw
persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een
wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de
doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen
te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten
houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of
onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende
beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren voor statistieken. Indien u deze niet wenst, kunt u deze verwijderen via de instellingen van uw telefoon of laptop.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een
overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u
verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te
schermen.
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u
bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege
bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Kristallenzwaluw
info@kristallenzwaluw.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan
vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het
recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden
altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 januari 2019. 

 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail